penna

i Turtej

di valente faustini

Quand me s'era piccinein,
tra una platta e tra un basein
am sintiva a predicà;
-Sippia pùr di fortunà,
ma na spera mai c'at tucca
di turtej a mzùra ad bucca !-
Da cla vota a i'ho capì
cl'è question da fàgla di
e 'l turtell (quand 'l capitta)
l'è cme 'l libar ad la vitta:
-Dim cma ienn i to turtej..
ed io ti dirò chi sei!-
E sicùr, cma fà i ragass,
da dvintà pò un gran siurass,
me ma vdiva i dla tundeina
di turtej con tant da scheina,
la sgùttà in dla bagna sua
c'una spanna e mez ad cua;
e me deintr'in bucca e.. futtt !
cme un ratton zu pr'un cundutt.
Me 'n fagh miga mài quistion
s'ienn vistì dla so stagion:
ej mulzein, vistì da està?
slac in bucca e lassia andà!
Ennia stagn vistì da inveran?
prest in bucca, seinza seran!..
ponta e sbùza innanz col mùz
cl'ha da fà a passà pr' al bùz
da tant gross e tond ca l'è;
al sbarbatta i pè dadrè..
trà 'l cuvein.. bigna.. gii,gii..
un scrulon e l'è sparì.

'L turtell ?..l'è (cme l'anvein)
'l mej piatt di Piasintein;
ma l'anvein lù l'è un gran siur
e 'l turtell l' è 'l so fattur,
un pò'sgrezz, ma 'l pò ! astà
in sla tàvla anca dal Rè,
s'ienn con tùtt i sintimeint
e ch'is postan sutt i deint.
Ienn bon càd e ienn bon frèd
col bùtter po'gnan da crèd;
lavà in dl'acqua ancura i van;
bon sùrbija in dal nustran,
e 'l dè dop l'è ancura bella
fàj saltà par la padella:
-Donna giuvna, vein, turtell
e va là che 'l mond l'è bell !-
Ma quand vèd chi turtlinein
poca scheina e gnint cuvein
scàrs ad puccia e ad fassia seria
dal culur ad la miseria
andà zu in dla panza a un
cme un piccin cl'è pers in Dom..
ah! io vi dico che quel tale
sacco bigio! ci va male!
màl l'ag va, tel dico io,
e mla cavà gnanca Dio!
Le cla vaga cma la pòl;
pra stà san g' vò qul c'ag vòl !
Tùtt 'l dè strac cme un sùmari,
ma pò a tàvla milionari!
E il turtello o mia Giuditta
l'è 'l confortu de la vitta!
Stagn c'al sippia, e dal travers,
svelt ad cua, ladein da sters,
bzont in scheina e fatt a fùz
s'a vurì cl'infreinza 'l bùz,
e in dal mèttal allavia vatt'a màssa columia
Ogni manc 'l fa difètt:
e i turtej i vòn rispètt.

Se a sta tàvla allegra e bianca
an ghè ansòin c'ag manca
a fàs là dai dù nunein
feina all'ùltim piccinein;..
Se 'l papà, gris i cavì,
dis: Sarviv fein ca vurì,
ma purtèn un tagamein
a la vedva chè visein..
ah! 'l turtell, Piaseinza mia,
l'è pò mej di piatt c'ag sia!
'l turtell par me 'l ga dein
l'anma e 'l còr di piasintein!
Ah ! in dla vitta a l'è un att bell
quand t'infreins 'l to turtell
e va in sò un pò 'd fùm alzer
cme un suspir, cme un bon pinser,
e 'l to còr 'l rida e 'l dis:
-Pri me fiò e pri me amis,
Dio ! ca pòssa seimpar faja
seinza brega da cùntàja!.. Ah! va là! viva i turtej!
ienn amis, ienn bon fradej,
ch'i gan deintar garantì
il campagn duv sum nassì
e im mantignam sana e feina
'sta nostr'anma piasinteina!


tortelli piacentini con la coda