penna

Piaseinza a Culur

"di Federico Puorro "

Sum un piasintein. Sum nassì a l'uspedàl ad Piaseinza sèdas an fà. Vag a scola in dla nossa città. Vagh al "Casali" lamò in via Piatti, a tacc'la rutonda dal Viàl Dante. Stagh cui mè a la Baja dal Rè. Dal voti vagh a scola con la bicicletta. Voi a'dvintè un uperatùr turistic. Am sà chèr abotta viazzè. Pò sum brèv a imparè al leingui. 'Gho una serta predispusizion. Mè pàrli frances, ingles, italian a al dialòt piasintein. Al dialòt dla me città. Una città ca l'am piàs abotta. Sa stà bein. I mè genitur i lavuran tutt dù e stum bein. Im compran cù ca voi. Po me sum voin ch'al sà cunteinta. Am sà mia cher andà in gir abotta firmè. Sicurameint a ghò i prublema 'dla me età. Ma sum un ragass tranquil. Ghò avì anca quelca muruseina, anca se adess sum seinza. Ghò un sacc d'amis ch'im volan bein abotta. Me am seint in tutt e par tutt piasintein anca sà ghò una màr e un pàr stranier. 'Ien ad culur. 'Ien dù negar. Me poss dill, parchè sum negar anca mè. Da picìn ho mài sufert la difareinza dal culur d'la pel. Aghe'va una meinstra cl'am vuriva bein abotta. Anca al medi i me amis im'han mài fat seint divers. Pò a Piaseinza sum in abotta ad culur. Propri al medi ho imparè al dialòt long a seint i me amis piasintein. Ma ultimameint e precisameint un pèr d'ann fà me succes un lavur ca ma dat da pinsà abotta. Gh'eva da fà la càrta d'identità par la prima vota a quatordz'ann. Alura sum andè im cumòin cùi mè. A ghev'm'adrè tut i documeint cul foto, ma i man fat dl'istess un sac da stori par fam la càrta d'identità. is fidàvan mia di me genitur. I'han vurì un auto certificasion che me s'era sò fiò. "Par la Marianna!" Ho pinsà" A vot mia che i me genitur i sappian mia se me sum sò fiò o no? "Me praticamein, tant'cme as disa ho tajè la testa ad me màr. Vadiv mia ca sum uguàl? Gnint a gh'era gnint da fè. Is fidevan mia. Insuma par fàla mia longa um duvì fè sta dichiarasion sennò s'erma mia a post. I me genitur i'han barbutè un pò in frances ma pò la gh'e passè, ma agh'sum armast tant màl. "A gh'o tut i documenint italian e tut in regula, cus vuriv ancura?", ho pinsè. Me vegn al suspett c'sà fiss stà bianc chi prublema lè agh'i'avis mia avì. Comunque me am seint, in tut e par tut piasintein, e capis mia. Sicurameint sò che i me genitur a'ien senegales, ma cus vò di? In Senegal ag sum stà anca me a truvà i me pareint, ma me sum piasintein. Al Senegal al ma piàs, ma me stag a Piaseinza. E passà ancura un ann e una Duminca me impruvvisamèint, ho ciappà un virus ch'al ma fat andà la freva a quaranta. Tant impruvvisamèint tant che 'mna sum dat gnan mè. A s'era pò bon da stà in pè. Alura me pàr la ciamè la guardia medica parchè ad Duminca ghe mia al nos dutur ad familia. Par slunghela mia abotta a dig che quand al dutur la savì che i me genitur i'eran senegales, anca se mè s'era piasintein l'ha mia vurì vegn a visitàm a cà nossa. I me genitur, alura, i han ciappà la machina e i m'han purtà al pront succurs. Lamò finalmeint i m'han tant'cmè Dio vol e sum turnà a cà. I me genitur ì m'han mia vurì di parchè al dutur le mia vegn ma l'ho capì d'istess. Praticameint da qul poc c'ha capiss mè, qul dutur lè l'ha fat una discriminasion in di confronti di me genitur, parchè me sum piasintein, sum nasì a Piaseinza, par la Marianna! Agh'sum armast tant màl ma tant màl. Ma mia par mè, pr'i me genitur. Parchè me sum piasintein. Sum mia propri dal sass, ma sum piasintein. Quelca dè dopa ho pinsè:"Ma è mai pussibil che in dal dumilases, quand e suces qull fat lè, un dutur al guàrda ancura al culur ad'la pel, par curà un om? Che mond el qusti chè? "E po la fat discriminasion vers di genitur d'un ragass piasintein, mia propri ma piasintein, par la Marianna! L'ultma, la me suces propri in stà mateina al marchè ad Carpanè. La Duminca a Carpanè a ghe un bel marchè. Sum andè cui me genitur a fà un gir. Sum arrivà lamò e um parcheggià. Gh'era tant bel bancarelli: ad fòrmài, ad pulastar rustì, ad vistì cines, ad vistì italian, ad frutta e tant àtar. Insumma me màr la sé farmà a tò un po ad mandarein da un banc ad frutta d'un taron sicilian. Dig taron parchè me l'ho sintì da i me amis piasintein. Ma par me sum tùt uguàl. Po me anca sa sum piasintein, gl'ho cun'zoin. Gnan cui cines chi fan possè sòd di senegales in dal cumerc e i gh'an possè banc. Ma me gl'ho mia d'istess gnan còn lur, figurat sa gl'ho cui taron, ansi cui meridiunài, dla bassa Italia. Bein me màr la vuriva tò i mandarein e in sal cartel gh'era scrit un'euro e veint al kilu. Me màr na vuriva un kilu, fatto stà che o l'om dla bassa al se mia spiegà bein o me màr la mia capì bein, gh'evma da tò par forsa seincu kilù ad mandarein. Alura me màr la gh'a dit che seincu a ieran trop par noi. Apriti cielo, l'avis mai dit, al taron (stavolta al digh cun gust) la tacchè a sbraiè ca ghe'vma mia da rompag i cujon. Mè màr le bràva, ma lè una donna òrgugliusa e la g'ha trat in sal banc i mandarein ca la vuriva tò e i'ha po toot. Al taron (al digh ancura cun gust) la taccà a dam di num: "Extracumunitèri a destra extracomunitèri a sinistra..". Mè gh'o po vist e gh'o rispost: "Mè sum piasintein, ad culur,ma sum piasintein". Dop chi trì fat chè, voi dì a la gint che atzoin al g'ha culpa dal post in dùa sè nasì, parchè l'ha mia sarnì lù. Cù ca fà la difareinza le mia al paes in dua se nasì, ma al sarvell ca voi al g'ha.. Parchè in tut al mond i cujon jen càr a tut i presi. E po vuriss fà capì a la gint ca sum tut fiò dal stess Signur, sum un pò tant'cme fra dei bianc, rus, negar, giàd e verdulein e anca se sum ad culur me am seint piasintein. (racconto inviato da Federico Puorro, piacenza 2012).
piacenza - senegal


tutti i colori del mondo